نقش هستی ܓ✿ܓ♥●•٠·˙ شاد یاشید و سرافراز. تاریخ تولد:6 اردیبهشت 93 http://albomax1.mihanblog.com 2018-10-21T05:16:52+01:00 text/html 2015-04-14T09:36:58+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده هرگز http://albomax1.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">روز خوب به تو شادی میدهد،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">روز بد به تو تجربه،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">و بدترین روز به تو درس میدهد ...!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است ...!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">(( روزگارتان &nbsp;خوش باد))</span></div></div> text/html 2015-04-14T09:33:10+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده حکمتها http://albomax1.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔بزرگترین تراژدی زندگی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اینه که خیلی زود پیر میشیم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">و خیلی دیر عاقل!!!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔هیچ وقت حسرت زندگی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">آدمایی رو که از درونشون خبر نداری</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">نخور !!!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">??حسادت نوعی اعتراف به حقیر بودن خویش است.</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔هر قلبى دردى دارد،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">فقط نحوه ابراز آن فرق دارد.</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">بعضى ها آن را در چشمانشان پنهان مىكنند،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">و بعضى ها در لبخندشان!!!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔اگه اولش به فکر آخرش نباشی , آخرش به فکر اولش میفتی!</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔ساده لباس بپوش، ساده راه برو,</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اما در برخورد با دیگران ساده نباش,</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">کاش میشد به همان سادگی که روی کامپیوتر فرهنگ لغت نصب میکنیم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">رو بعضی مردم فرهنگ زندگی نصب کرد</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔روز های سخت ، آدم رو سخت می کنه...</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔هرگز به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما از این جماعت نادان به هركی خوردیم به ما گفت:</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">مگه كوری...</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔پول همیشه جایی بلندتر از قد ماست !برای رسیدن به آن مواظب باشیم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">پایمان را روی چه چیزهایی می گذاریم..</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">⛔بیایید یاد بگیریم به هیچ انسانی بر چسب نزنیم!عقیده هر کسی به خودش مربوط است</span></div></div> text/html 2014-08-03T05:53:10+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسهای کعبه ارسالی از خانم حمیدی http://albomax1.mihanblog.com/post/13 <!-- Pic Slider by www.1abzar.com --> <script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=3&amp;play=1&amp;w=400&amp;h=300&amp;id=f9ezpja0jkg8ylx&amp;max=3&amp;ct=1&amp;kc=BBBBBB&amp;kadr=2">="border: 1px solid rgb(187, 187, 187); margin: 0pt; -moz-border-radius-topleft: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -moz-border-radius-bottomright: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px;" align="center" scrolling="no" width="400" frameborder="0" height="300"></iframe></center><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=3&amp;id=f9ezpja0jkg8ylx&amp;w=400&amp;h=300" hspace="0" name="alir" style="border: 1px solid rgb(187, 187, 187); margin: 0pt; -moz-border-radius-topleft: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -moz-border-radius-bottomright: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px;" align="center" scrolling="no" width="400" frameborder="0" height="300"></iframe></center><center><br></center><center><br></center><div align="center"><p align="center"><strong><font size="3">خدای خوبِ من..<br>زندگی به سختی اش می ارزد..<br>اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی ...!!!</font></strong><br></p> <p align="center"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635542/2012_01_01_09_33_06.jpg" width="516" height="387"></p><p align="center"> </p><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">الهی !</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">نه من آنم</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">&nbsp;که ز فیض نگهت چشم بپوشم،</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">&nbsp;نه تو آنی</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">که گدا را ننوازی به نگاهی</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">در اگر باز نگردد،</font></span></strong></div><div><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153);"><font size="4" face="tahoma">&nbsp;نروم باز به جایی</font></span></strong></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="4" face="tahoma">پشت دیوار نشینم، چو گدا بر سر راهی.</font></strong></span></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="4" face="tahoma">&nbsp;کس به غیر از تو نخواهم،</font></strong></span></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="4" face="tahoma">&nbsp;چه بخواهی چه نخواهی</font></strong></span></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="4" face="tahoma">باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی</font></strong></span></div><p align="center"> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635634/2012_01_01_17_22_35.jpg"> </p> <p align="center"><strong> </strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><font class="Apple-style-span" size="4" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خدایا...</font></em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><font class="Apple-style-span" size="4" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من ایمان دارم</font></em></strong></p><p style="text-align: left;"><strong><em><font class="Apple-style-span" size="4" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><font class="Apple-style-span" size="4" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایمان دارم که هرکس دلش هوایی تو شد</font></em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><font class="Apple-style-span" size="4" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></em></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><em><font color="#993399">تو هوایش را داری.</font><font color="#6600cc">..</font></em></strong><br></font></p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635626/2012_01_01_10_57_59.jpg"> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635476/2012_01_04_19_03_53.jpg"> </p> <p align="center"><strong><font size="4" color="#663366"> یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4" color="#663366">&nbsp;خدا و به امید او حتی به سوی درهای بسته دوید</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4" color="#663366">&nbsp;و تمام درهای بسته برایش باز شد …<br> “اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند&nbsp;</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4" color="#663366">، به طرف درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکیست”</font></strong><br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635500/2011_12_30_11_25_55.jpg"> </p> <p align="center"><strong><font size="3"> خدایا من اگر بنده خوب تو نباشم تو بنده خوب بسیار داری</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">&nbsp;ولی اگر تو خدای خوب من نباشی من دیگر خدایی ندارم</font></strong><br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635450/2012_01_05_11_00_22.jpg"> </p><b><font size="2"><br></font></b><table style="border: 9px solid rgb(204, 0, 0); color: rgb(102, 51, 51); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 18px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 204, 204);" align="absmiddle" width="458" cellpadding="1" cellspacing="1" height="394"><tbody><tr><td style="border: 9px solid rgb(204, 0, 0); width: 100%; border-collapse: collapse;"><b><font size="2"></font></b><p align="center"><font size="2"><b><font color="#000099"> <font color="#993399">از مرحوم حسین پناهی:</font><br>درمکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است<br><br><br>غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و تمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود<br>درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خویش میگردند<br><br>در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست<br><br>دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه ان دوره گرد خود خدا بود<br><br>درمکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم<br><br>و درهمان نماز ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجوکنم<br><br>آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیستن</font></b> </font></p></td></tr></tbody></table><p align="center"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635418/2012_01_06_02_11_07.jpg"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635368/2012_01_07_09_36_10.jpg"> </p><p align="center"><strong><font size="2"> بعضی از آیات هستند<br><br><br> که وقتی اونا رو می خونم،<br><br><br> شرمنده ی خدا میشم..<br><br><br>مثل همین آیه ی<br><br><br>" الیس الله بکاف عبده " (الزمر، آیه ۳۶)<br><br><br>آیا خدا، برای بندگانش کافی نیست؟</font></strong> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635350/2012_01_08_17_42_23.jpg"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> </p><p style="text-align: right; color: rgb(0, 102, 255);"><font size="2"><strong>زنده یاد حسین منزوی</strong></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong>نامه ای در جیبم... </strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و گلی در مشتم...</strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غصه ای دارم با نی لبكی...</strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>سر كوهی گر نیست...</strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ته چاهی بدهید...</strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا برای دل خود بنوازم...</strong></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><strong>عشق جایش تنگ است!</strong></font></p><p align="right"> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635300/2012_01_09_23_37_38.jpg"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635276/2011_12_30_10_36_33.jpg"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635100/2011_12_30_10_29_59.jpg" width="520" height="389"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635150/2011_12_30_10_30_14.jpg" width="630" height="472"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116635018/2011_12_30_10_20_32.jpg" width="620" height="464"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634568/2012_01_09_23_41_00.jpg" width="634" height="475"> </p> <p align="right"> <br> </p> <p align="right"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634868/2011_12_30_08_49_29.jpg" width="563" height="421"> </p> <p align="right"> </p><table style="border: 8px solid rgb(153, 51, 153); color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 204);" align="center" width="434" cellpadding="1" cellspacing="1" height="112"><tbody><tr><td style="border: 8px solid rgb(153, 51, 153); width: 100%; border-collapse: collapse;"><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">من به پابوس دو بانوی صبور آمده ­ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">دل ز كف داده و سرمست غرور آمده­ ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">كفش دنیا به در آورده و بر شانه­ ی عشق</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">با دلی سوخته در وادی طور آمده­ ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">تا به پاییز نگاهم برسد آب حیات</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">قطره ای عشق به دریای شعور آمده­ ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">باورم نیست كه مهمان گل و غنچه شدم</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">دست خالی به فراخوانی<span style="">&nbsp; </span>نور آمده­ ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">شده ­ام دست به دامان دو نیلوفر مهر</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">گرچه با دامنی از فسق و فجور آمده­ ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">شانه ­هاتان اگرچه زخمی شلاق شب است</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">من به امید شفاعت به حضور آمده ­ام</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">زینبی یا كه رقیه، چه تفاوت دارد</span></b><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 1pt;" lang="FA"><br style=""><br style=""></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt;" lang="FA">قاصد ملتمسین از ره دور آمده ­ام</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="2" color="#660000"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><a href="http://y14.rozblog.com/Forum/Catgory/205" target="" classname="">قاسم یزدانی</a></span></b></font></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></td></tr></tbody></table><p align="right"> </p> </div> </script><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=3&amp;id=f9ezpja0jkg8ylx&amp;w=400&amp;h=300" hspace="0" name="alir" style="border: 1px solid rgb(187, 187, 187); margin: 0pt; -moz-border-radius-topleft: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -moz-border-radius-bottomright: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px;" align="center" scrolling="no" width="400" frameborder="0" height="300"></iframe></center> text/html 2014-08-02T00:06:16+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسهایی از مناظر زیبای ایران http://albomax1.mihanblog.com/post/9 <p align="center"> <strong><font size="3">سد شهرچای ارومیه</font></strong></p><p align="center"><br><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8121309368/IMG_2351.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><strong><font size="3">مسکینی دیدم با کفش پاره شکر می کرد خدا را!<br>گفتم که کفش پاره شکر خدا ندارد!؟!<br>گفتا یکی شکر می کرد، دیدم که پا ندارد…<br></font></strong><br><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8121309342/%D8%B3%D8%AF.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br>عکس مشاهده شده از سد شهرچای ارومیه می باشد<br><br><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8121309326/IMG_2355.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br></p><font size="2"><p></p><b><p><br>از مرحوم حسین پناهی:<br></p></b></font><p dir="rtl"><font size="2"><b>دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p dir="rtl"><font size="2"><b>خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردها یش شده ایم</b></font></p> <p dir="rtl">******************************************</p><br><br> text/html 2014-08-01T20:43:58+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسهای ارسالی از خانم خاکسار http://albomax1.mihanblog.com/post/22 <p align="center"> <img style="width: 427px; height: 337px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8122123068/DSCF1747.jpg" border="0" align="bottom" height="473" hspace="0" vspace="0" width="2"><br><br><b>گل بنفشه از گوار باغی ارومیه</b><br><br><img style="width: 448px; height: 314px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8122123092/DSCF2249.jpg" border="0" align="bottom" height="489" hspace="0" vspace="0" width="652"><br><br><strong><font size="3">الهی برای بخشیدن ، به بندگی ام نگاه نکن ، خداییت را بنگر</font></strong> <br><br><br><img style="width: 429px; height: 300px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122123568/DSCF2250.jpg" border="0" align="bottom" height="482" hspace="0" vspace="0" width="643"><br><br><strong><font size="3">گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد<br><br><br>وقتی دستی را به یاری می گیری،<br><br><br>بدان که دست دیگرت در دست خداست...<br></font></strong><br><img style="width: 379px; height: 313px;" alt="نقض هستی،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122124468/IMGA0135.jpg" border="0" align="bottom" height="457" hspace="0" vspace="0" width="2"><br><br>تله کابین...<br><br><img style="width: 402px; height: 284px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122124326/IMGA0142.jpg" border="0" align="bottom" height="458" hspace="0" vspace="0" width="2"><br><br>یکی از بناهای لبنان<br><br><img style="width: 412px; height: 315px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122124234/IMGA0691.jpg" border="0" align="bottom" height="457" hspace="0" vspace="0" width="1"><br><br>سوریه<br><br><img style="width: 423px; height: 320px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122123542/IMGA0868.jpg" border="0" align="bottom" height="457" hspace="0" vspace="0" width="1"><br><br><b><font color="#330033">یکی از مکانهای توریستی و جالب تبریز کندوان هست حتما سفر به آنجا رااز دست ندهید.</font></b><br><br><img style="width: 437px; height: 310px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122122326/Photo0703.jpg" border="0" align="bottom" height="377" hspace="0" vspace="0" width="1"><br><br><b><font color="#333300">کندوان تبریز، این کوهها خانه ای مردم آنجا هست کوها راکَندند و خانه سنگی ساختند و زندگی می کنند .<br></font></b><br><br><img style="width: 392px; height: 335px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122122268/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" border="0" align="bottom" height="376" hspace="0" vspace="0" width="2"><br><br>یکی از شهرهای لبنان<br><br><img style="width: 442px; height: 306px;" alt="نقش هستی،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125176/IMGA0132.jpg" border="0" align="bottom" height="456" hspace="0" vspace="0" width="1"><br><br><img style="width: 437px; height: 389px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125200/IMGA0081.jpg" border="0" align="bottom" height="457" hspace="0" vspace="0" width="1"><br></p><div align="center"><font color="#000099" size="3"><b>مسجدی در سوریه<br></b></font></div><br><p align="center"><img style="width: 408px; height: 326px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125392/IMG_5690.jpg" border="0" align="bottom" height="1154" hspace="0" vspace="0" width="649"></p><div align="left"></div><p></p><br><br><p align="center"><img style="width: 415px; height: 366px;" alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125484/IMG_5689.jpg" border="0" align="bottom" height="351" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><div align="left"></div><p></p><br><br><p align="center"><img style="width: 450px; height: 289px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125534/IMG_5688.jpg" border="0" align="bottom" height="485" hspace="0" vspace="0" width="656"></p><div align="left"></div><p></p><br><br><p align="center"><img style="width: 388px; height: 356px;" alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125634/IMG_5670.jpg" border="0" align="bottom" height="1100" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><div align="left"></div><p></p><br><br><br><p align="center"><img style="width: 379px; height: 319px;" alt="نقش هستی ،علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125650/IMG_5668.jpg" border="0" align="bottom" height="490" hspace="0" vspace="0" width="650"></p><div align="left"></div><p></p><br> text/html 2014-07-31T22:39:43+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسها ی ارسالی از ع عباسی http://albomax1.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><font color="#663366"></font><br><strong><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 18px;"><br> </span></strong> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633842/FILE0006.jpg" height="375" width="501"> </p> <p align="center"><strong><font size="3"> زندگی تعداد نفسها نیست!<br><br>زندگی تعداد لبخندهای<br><br> کسانیست<br><br> که دوستشان داریم</font></strong></p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633784/FILE0005.jpg" height="418" width="558"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره2</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633700/FILE0010.jpg" height="404" width="540"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره3</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633684/FILE0016.jpg" height="372" width="497"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره4</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116281600/FILE0004.jpg" height="379" width="507"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره5</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116281668/FILE0019.jpg" height="368" width="493"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره6</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116281684/FILE0020.jpg" height="380" width="507"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره7</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116281834/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3.jpg" height="418" width="558"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره8</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633200/FILE0027.jpg" height="590" width="533"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره9</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633892/FILE0007.jpg" height="393" width="525"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره10</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633292/FILE0002.jpg" height="368" width="492"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره11</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633368/FILE0029.jpg" height="557" width="525"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره12</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116633968/FILE0014.jpg" height="399" width="534"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره13</span></strong></p><br><p> <br> </p> <p align="center"> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634034/FILE0011.jpg" height="766" width="575"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره14</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634068/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg" height="531" width="476"> </p> <p align="center"> حرم امام رضا(ع </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره15</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634150/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_2_.jpg" height="370" width="495"> </p> <p align="center"> </p><p align="center"> <strong><span style="font-size: 14px;">عکس شماره16</span></strong> </p> <p> <br> </p> <p align="center"> <img style="width: 468px; height: 408px;" alt="" src="http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_151206.jpg"> </p> <p align="center"> <a href="http://www.rozblog.com"><img title="تصویر : http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_161736.jpg" style="width: 502px; height: 486px;" alt="تصویر : http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_161736.jpg" src="http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_161736.jpg" border="0" height="2286" width="3649"></a> </p> <p align="center"> <a href="http://www.rozblog.com"><img title="تصویر : http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_151209.jpg" style="width: 501px; height: 422px;" alt="تصویر : http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_151209.jpg" src="http://rozup.ir/up/arabi4737/Pictures/20131113_151209.jpg" border="0" height="2243" width="3574"></a> </p> <center id="Rozblog194Id"></center> <center><br></center><p align="center"> </p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://arabi4737.rozblog.com/post-1323/-wwwarabi4737rozblogcom.html">ادم برف که خودم با کمک خانواده ام درست کردم- ارسالات عسل عباسی</a></p><p align="center"> </p><p> </p><div align="center"> <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8106476450/IMG_20131214_WA0001.jpg" height="295" width="328"><br><br><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8106478342/20131212_121203_1.jpg" height="288" width="320"><br> </div><p align="center"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8116634534/FILE0024.jpg" height="338" width="451"> </p> <p align="center"> </p> <strong><span style="font-size: 14px;"></span></strong></div> text/html 2014-07-30T21:18:29+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسهای زیبا خانم خاکسار2 http://albomax1.mihanblog.com/post/23 <p align="center"> <img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126700/DSCF3881.jpg" border="0" align="bottom" height="585" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><strong>همواره مانند آب باش، چون هیچ شمشیری نمی تواند روی آن زخم ایجاد كند، </strong></p><p align="center"><strong>هیچ سنگی نمی تواند آنرا له كند، و آرام آرام راهش را پیدا می كند</strong><br><br></p><p align="center"><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126650/DSCF6317.jpg" border="0" align="bottom" height="635" hspace="0" vspace="0" width="650"><br></p><p align="center"><strong>به درخت نگاه کن<br>قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند<br>ریشه هایش تاریکی را لمس کرده<br>گاه برای رسیدن به نور ، باید از تاریکی ها گذر کرد .<br></strong><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126492/DSCF3966.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126534/DSCF6468.jpg" border="0" align="bottom" height="589" hspace="0" vspace="0" width="645"><br><br><b>یک شب زمستانی</b><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126426/DSCF6469.jpg" border="0" align="bottom" height="656" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br></p><div align="center"><font color="#993399" size="3"><b>عکس از آسیاب خرابه جلفا<br></b></font></div><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126400/DSCN0052.jpg" border="0" align="bottom" height="603" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126068/DSCN0082.jpg" border="0" align="bottom" height="631" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122126134/DSCN0089.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125992/IMG_5642.jpg" border="0" align="bottom" height="539" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br><img alt="نقش هستی علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122125918/IMG_5664.jpg" border="0" align="bottom" height="593" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br><br><img alt="نقش هستی" src="http://s5.picofile.com/file/8122125776/DSCF6290.jpg" border="0" align="bottom" height="422" hspace="0" vspace="0" width="650"><br><br><br>بقیه هم داریم روزهای بعدی ان شاءا...<br><br> text/html 2014-07-28T21:29:28+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده تصاویر ارسالی از خانم صابر http://albomax1.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><br><br><img alt="نقش هستی - علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122234676/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpeg" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><strong><font size="3">دوست داشتن از عشق برتر است<br><br>عشق یک جوشش کور است<br><br>و پیوندی از سر نابینایی<br><br>اما دوست داشتن پیوندی<br><br>خودآگاه واز روی بصیرت روشن و زلال</font></strong></div><div align="center"><br><br><br><img alt="نقش هستی - علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122234750/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B9%DB%B5%DB%B2.jpg" border="0" align="bottom" height="449" hspace="0" vspace="0" width="587"><br><br><strong>&nbsp;بر آمد بهاری دیگر<br>مست و زیبا و فریبا ، چون دوست<br>سبدی پیدا کن ،<br>پر کن از سوسن و سنبل که نکوست<br>همره باد بهاری بفرست :<br>پیک نوروزی و شادی بر دوست!<br></strong><br><img alt="نقش هستی- علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122234892/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2.jpg" border="0" align="bottom" height="378" hspace="0" vspace="0" width="590"><br><br><br><img alt="نقش هستی" src="http://s5.picofile.com/file/8122235100/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B4%DB%B5%DB%B0.jpg" border="0" align="bottom" height="413" hspace="0" vspace="0" width="569"><br><strong><font size="3">اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است</font></strong> <br><br><br><img alt="نقض هستی - علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122235434/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B3%DB%B9.jpg" border="0" align="bottom" height="728" hspace="0" vspace="0" width="546"><br><br><br><br><img alt="نقش هستی - علیزاده" src="http://s5.picofile.com/file/8122235568/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B5.jpg" border="0" align="bottom" height="704" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br><br>بقیه هم برای فردا ان شاءا...</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،<br>شاخه‌های شسته، باران‌خورده پاک،<br>آسمانِ آبی و ابر سپید،<br>برگ‌های سبز بید،<br>عطر نرگس، رفص باد،<br>نغمه ی شوق پرستوهای شاد<br>خلوتِ گرم کبوترهای مست<br><br>نرم‌نرمک می‌‌رسد اینک بهار<br>خوش به‌حالِ روزگار<br><br>خوش به‌حالِ چشمه‌ها و دشت‌ها<br>خوش به‌حالِ دانه‌ها و سبزه‌ها<br>خوش به‌حالِ غنچه‌های نیمه‌باز<br>خوش به‌حالِ دختر میخک که می‌خندد به ناز<br><br>خوش به‌حالِ جام لبریز از شراب<br>خوش به‌حالِ آفتاب<br><br>ای دلِ من گرچه در این روزگار<br><br>نُقل و سبزه در میان سفره نیست<br>جامت از آن می که می‌باید تُهی‌ست<br>ای دریغ از تو اگر چون گُل نرقصی با نسیم<br>ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب<br>ای‌ دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار<br><br>گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ<br>هفت‌رنگش می‌شود هفتاد رنگ<br><br>فریدون مشیری</font></strong><br></p></div> text/html 2014-07-21T08:26:55+01:00 albomax1.mihanblog.com زینب صابر هفده ارکیده ای که با اشکال عجیب خودنمایی میکنند http://albomax1.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><img align="baseline" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8131142368/37.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 25px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 33px; font-family: yekan; font-size: 15px;"><img width="600" height="404" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 356px; height: 307px; vertical-align: middle; max-width: 100%;" alt="flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-15" src="http://www.zoomit.ir/images/93/04/flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-15.jpg"></p><hr style="margin: 25px 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 33px; font-family: yekan; font-size: 15px; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-bottom-style: solid;"><br></div> text/html 2014-07-20T21:08:48+01:00 albomax1.mihanblog.com علیزاده عکسهای ارسالی از خانم تقی زاده1 http://albomax1.mihanblog.com/post/61 <p align="center"> <br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img style="width: 353px; height: 264px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8127114918/kimiya.gif" border="0" align="bottom" height="209" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><p align="center"><img style="width: 374px; height: 329px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8123596750/ax3.jpg" border="0" align="bottom" height="823" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><p align="center"><img style="width: 387px; height: 258px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8123596734/ax1.jpg" border="0" align="bottom" height="462" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img style="width: 393px; height: 309px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8123596742/ax2.jpg" border="0" align="bottom" height="348" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><div align="right"></div><p></p><div align="center"></div><p></p>